วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

สมการการเคลื่อนที่แนวตรง

การเคลื่อนที่แนวตรง หมายถึง การเคลื่อนที่อยู่ในแนวเส้นตรงอาจจะเคลื่อนที่ไปในทางเดียวหรือไปแล้วกลับก็ได้

สูตร

ความเร่ง = ความเร็วที่เปลี่ยนไป/เวลา

a = v-u/t

u = จุดเริ่มต้น

v = จุดปลาย

สูตรการเคลื่อนที่

1. v = u+at

2. S = (u+v)t/2

3. S = ut+1/2atกำลังสอง

4. vกำลังสอง = uกำลังสอง+2as

เราสามารถเลือกใช้สูตรไหนก็ได้

EX. แชมป์วิ่ง 100 ม. โอลิมปิค ทำสถิติ 9.69 วินาที ขณะเข้าเส้นชัย เขาวิ่งด้วยความเร็วได้เท่าใด

1. เห็นนักกีฬาวิ่งจากจุดเริ่มต้น ไปยังเส้นชัย (คิดเป็นภาพ)

2. เขียนปริมาณทุกอย่างที่โจทย์กำหนดลงไปในรูป (วาดตามที่คิด)

u = 0

v = ?

s = 100 ม.

t = 9.69 s.

3. เขียนสูตร

S = (u+v)/2t

100 = (0+v)/2(9.69)

v = 20.64 m/s

เคลื่อนที่จากจุดหยุดนิ่ง ความเร็วต้น = 0

http://www.kritsadapong.info/283/

วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2553

สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของตัวเอง

ทางกายภาพคือ
1.แขน
2.ตา
3.จมูก
4.ปาก
5.ฟัน
6.ลิ้น
7.มือ
8.เท้า
9.เล็บ
10.หู

ทางเคมี คือ
1.ผมเมื่อไหม้แล้วจะมีกลิ่นเหม็น
2.ตามตัวถ้าโดนของมีคมบาด จะมีเลือดออก
3.เมื่อมีอะไรเข้าไปในตา ตา จะเป็นสีแดง
4.ลิ้นเมื่อทานอาหารจะรับรู้รสชาติว่าเป็นอย่างไร

Alice-in-Wonderland

ข้อคิด: สามารถแก้ไขสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองได้

วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ทำไมองค์การสหประชาชาติจึงจัดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก

จากการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ(UN) สมัยสามัญครั้งที่ ๕๔ ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบที่จะประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติ หรือวันสำคัญของโลกอีกวันหนึ่ง โดยเป็นการเสนอของประเทศศรีลังกา เนื่องจากเห็นว่า วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญ ทางพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก เพราะเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพาน ทั้งนี้เพราะ “สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมวลมนุษย์ ให้มีเมตตาธรรม และขันติธรรม ต่อมวลมนุษย์ด้วยกันเพื่อให้เกิดสันติสุขในสังคม” ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับสหประชาชาติ*International Buddhist Conference*

ชีวิต คือ

ชีวิต คือ การหายใจ ชีวิตใช้การหายใจเป็นหลัก ถ้าหากชีวิตไม่หายใจก็จะไม่สามารถอยู่ได้ ชีวิตก็เหมือนการเรียนหนังสือซึ่งต้องศึกษาค้นคว้าอยู่เสมอเพื่อที่จะต้องพัฒนาอยู่ไปในอีกวันข้างหน้าหรือบางคนอาจจะเปรียบเหมือนนิทานตอนหนึ่งที่กำลังเดินทางไปเรื่อยๆของมันแล้วก็มีจุดจบด้วยการหมดลมหายใจ